Hizmet sağlayıcı ve satıcı 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve başka amaçlarla kullanamaz.

Şu kadar ki, ilgili Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, bu Kanun kapsamında Bakanlık yetkisine giren hususlarla ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunları incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkili olup ilgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını, bunların örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlü olup, bu kapsam ile sınırlı bilgiler bu amaçla sınırlı şekilde gizlilik taahhüdünden müstesnadır.