1. TARAFLAR
SATICININ;

Ünvanı: Hammam Tüketim Maddeleri Tekstil Turizm Dış Ticaret Ltd Şti
Açık Adres: Erenköy Mahallesi Hat Boyu Sokak 48/2  Kadiköy 34738 Istanbul
Telefonu: 0090 216 467 0567 - 0090 532 216 948
Erişim Bilgileri: info@hammam.com.tr - hammam@superonline.com

ALICININ;
Adı Soyadı:
TC No:
Açık Adresi:
Telefonu:
Erişim Bilgileri:

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu elektronik ticarete ilişkin mesafeli satış sözleşmesi, yazılı, görsel ve elektronik ortamda ticari elektronik ileti kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin özleşmeye konu malın satıcının "http://www.hammam.com.tr/"  internet sitesinden alıcı tarafından siparişinin verilmesi, iş bu sözleşme kapsamında teslimi ve ifası amacıyla, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun taraf hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir. Sözleşme alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girer.

3. TANIMLAR
Elektronik Ticaret: Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her tür faaliyeti,
Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu, 
Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,
Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
Kredi veren: İlgili mevzuat gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini,
Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları,
Mesafeli sözleşme: Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri,
Sağlayıcı: Ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
Satıcı: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri ve bu sözleşme kapsamında Hammam Tüketim Maddeleri tekstil turizm Dış Ticaret Ltd Şti.
Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
Tüketici (Alıcı): Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ve bu sözleşme kapsamında Satıcı’ nın http://www.hammam.com.tr  internet sitesinden sipariş vereni,
Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,
Yan sözleşme: Bir mesafeli sözleşmeyle ilişkili olarak satıcı, sağlayıcı ya da üçüncü bir kişi tarafından sözleşme konusu mal ya da hizmete ilave olarak tüketiciye sağlanan mal ve hizmete ilişkin sözleşmeyi,
ifade eder.

4. SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ
Tüketicinin elektronik ortamda sipariş ettiği maldır.

5. SATIN ALINACAK MALIN SİPARİŞİ
Tüketicinin satıcı şirketin web sayfasına üye olması, satış öncesi ön bilgileri edinmesi ve onaylaması, web sitesinde bulunan sipariş formunun alıcı tarafından doldurulması ve siparişin satıcı tarafından onaylanması halinde, alıcı ödeme yükümlülüğü altına girer.

6. TÜM VERGİLER DÂHİL MALIN SATIŞ VE TESLİM MASRAFLARI
Ürün Fiyatı (KDV dâhil) :
Teslim/ tüm nakliye masrafları :
Toplam Yekün :
Mala ilişkin fiyat ve taahhütlerin geçerlilik süresi satıcının web sayfasında ilan edilmiştir.

7.1. ÖDEME ŞEKLİ
Ürün ve teslim masrafları alıcı tarafından kredi kartı ile ödenir.
7.2. ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ 
Ürün, Alıcının sipariş formunda teslimini talep etmiş olduğu (…) adresine kargo şirketi aracılığı ile,
Alıcı ve/veya sipariş formunda belirlediği  (…) kişi/kişilere teslim edilecektir.

8.1. SÖZLEŞMENİN İFASI- MALIN TESLİMİ
Satıcı, tüketicinin siparişini onaylandığı andan itibaren web sitesinde ilan edilen süre içinde edimini yerine getirir. Mal satışlarında bu süre 30 (otuz) günü geçemez.  Satıcının bu süre içinde edimini yerine getirmesi siparişe konu bedelin ödeneceği kredi kartı muhatabı Banka tarafından ödemenin onaylanması koşuluna bağlıdır. Satıcının bu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.
Haklı bir nedenle sözleşme konusu mal veya hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde Satıcı, tüketicileri açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onaylarını almak koşuluyla eşit kalite ve fiyatta başka bir mal veya hizmet tedarik edebilir.
8.2. İFANIN İMKÂNSIZLAŞMASI
Sipariş konusu mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği günden itibaren 3 gün içerisinde tüketiciye bildirmesi ve varsa teslim masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemelerin bildirim tarihinden itibaren en geç 14 gün içinde iade etmesi zorunludur.

9. CAYMA HAKKI
Tüketici veya tüketicinin gösterdiği üçüncü şahıs tarafından malın teslim alındığı tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yönetilmesi yeterlidir.

10. CAYMA HAKKININ KULLANILMASININ SONUÇLARI
10.1. Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri
Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.
10.2. Tüketicinin yükümlülükleri
Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.
Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara; tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

11. AYIPLI MAL-TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI
Ayıplı mala ilişkin yükümlülükler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilir.
 
12. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Alıcı, Satıcının Web sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, vergiler ve teslim masrafları dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, teyit ettiğini, siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiğini ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini, sözleşme ekinde siparişe konu malın ücreti ve masraflara ilişkin bilgileri aldığı/onayladığını,
Sipariş Formunda belirtili adres ve teslimat adreslerinin, teslim edilecek kişilerin isimlerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerin doğru olmamasından doğan sorumluluk ve zararın kendisine ait olduğunu kabul eder. 
Alıcı, siparişe konu malı teslim almadan önce ambalajının sağlam olduğunu kontrol etmekle yükümlü olup, muayene edilmeksizin alınan kırık ve yırtık ambalajlı malın teslim alınmasından kendisi sorumlu olacaktır. Teslimden sonraki Mal ve Hizmet’in sorumluluğu ve tüketicinin kusurundan kaynaklanan hasar ve sorumluluk Alıcıya aittir.
Siparişe konu malın bedelinin, Alıcıya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun siparişe konu mal bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla siparişe konu malın bedelini, durumun Alıcıya bildirilmesi müteakip 3 (üç) gün içinde ödememesi halinde, teslim edilen mal, mala ilişkin her tür belge ve ambalajın hasarsız ve kullanılmamış şekilde 3 (üç) gün içinde Satıcıya iadesi zorunlu olup teslimat giderleri Alıcıya aittir.
 
13. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcıya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcıya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcıdan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Siparişe konu malın teslim alınmaması ya da kargoda bekletilmesinden doğan masraf ve sorumluluk Alıcıya aittir.
 
14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Tüketicilerin işbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapılabilecektir.
Bu sözleşmeden kaynaklanan sair uyuşmazlıklar için Genel Mahkemeler/İcra Daireleri de yetkili ve görevlidir.
 
15. YÜRÜRLÜK
Toplam 15 maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.