Inca Throw

SKU: PA21

345TL

Pamuk Örtü

Cotton Throw 

Wash gently at 30C - 90 F.
Size  : 130 x 170 cm - 57 x 67 in
Weight  :  650 gr - 23 oz

 

Color: Grey
Quantity:

Only 1 piece in stock!

Hizmet sağlayıcı ve satıcı 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve başka amaçlarla kullanamaz.

Şu kadar ki, ilgili Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, bu Kanun kapsamında Bakanlık yetkisine giren hususlarla ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunları incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkili olup ilgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını, bunların örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlü olup, bu kapsam ile sınırlı bilgiler bu amaçla sınırlı şekilde gizlilik taahhüdünden müstesnadır.

1.TARAFLAR
SAĞLAYICININ
Ünvanı: Hammam Tüketim Maddeleri Tekstil Turizm Dış Ticaret Ltd Şti.
Açık Adresi: Erenköy Mahallesi Hat Boyu Sokak 48/2   Kadiköy 34738 Istanbul
Telefonu: 0090 216 467 0567
Erişim Bilgileri: info@hammam.com.tr  -   hammam@superonline.com

TÜKETİCİNİN;
Adı Soyadı:
TC No:
Açık Adresi:
Telefonu:
Erişim Bilgileri:

2.TANIMLAR

  1. a) Abonelik sözleşmesi:Tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmeyi,
  2. b) Tüketici (Abone): Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
  3. c) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
  4. d) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Üyelik Sözleşmesi Hammam Tüketim Maddeleri Tekstil Turizm Dış Ticaret Ltd Şti (Bundan sonra “sağlayıcı” olarak anılacaktır), www.hammam.com.tr web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve taraf yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 6502 sayılı Kanun’un 52. Maddesi ile 24.01.2015 tarih ve RG 29246 da yayımlanan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

4.TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1.  Tüketicinin (Abonenin) yükümlülükleri
Tüketicinin siteden alışveriş yapabilmesi www.hammam.com.tr web sitesine abone olmasına bağlıdır. Abone üyelik için verdiği bilgilerin doğruluğundan yükümlü olup, bilgilerin doğru olmamasından kaynaklanan sorumluluk kendisine aittir.
Abone üyelik için verilen şifreyi başkasına kullandıramaz. Aksi halde doğacak zarardan kendisi sorumlu olur. Web sitesi  yasal mevzuata aykırı şekilde  kullanılmayacak olup, aykırı davranışın hukuki ve cezai sorumluluğu fiili gerçekleştiren aboneye ait olacaktır.

4.2. Sağlayıcının yükümlülükleri
Abonenin talebi halinde web sayfası, kampanya ve duyuruları üyeye SMS/mail gibi elektronik yollar kullanılarak bildirilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.
Sağlayıcılar tarafından, abone ve kullanıcıların iletişim bilgilerinin bir mal ya da hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair bilgilendirilerek ve reddetme imkânı sağlanarak edinilmiş olması hâlinde, abone ve kullanıcılarla önceden izin alınmaksızın aynı veya benzer mal ya da hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım, değişiklik ve bakım hizmetleri için haberleşme yapılabilir.

5.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, YENİLENMESİ VE SONA ERDİRİLMESİ
İşbu sözleşme tüketici tarafından feshedilene kadar belirsiz süreli olarak akdedilmiştir.
Tüketici, belirsiz süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.
Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedildiği bilgisini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirmekle yükümlüdür.

6.SUNULACAK HİZMETLERİN TANIMI
Sağlayıcı iş bu sözleşme kapsamında tüketicinin www.hammam.com.tr internet sayfasına erişimini sağlar ve talebi halinde web sayfası, kampanya ve duyurularını tüketiciye SMS veya mail yoluyla bildirir.

7.MAL VEYA HİZMETİN VERGİ VE KDV DÂHİL FİYATI
Sunulu hizmet kapsamında tüketiciye herhangi bir ücret yansıtılmaz.

8.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İş bu sözleşmede herhangi bir uyuşmazlık çıktığı takdirde tüketici uyuşmazlık konusundaki başvurularını ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabilir.
İş bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 24.01.2015 tarih ve RG 29246 da yayımlanan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği,5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, ilgili diğer mevzuat veya değişecek mevzuat hükümleri geçerlidir.

9.YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme üyenin web sitesine üye olmak için üyelik bilgilerini doldurduğu ve onayladığı anda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

You may also like

Recently viewed